Formalia

Vedtægter

for

Albæk Forsamlingshus & Borgerforening

 

                 

1. Navn og hjemsted.


Foreningens navn er ”Albæk Forsamlingshus & Borgerforening”. Foreningen er hjemmehørende i Albæk, Randers kommune. Foreningens adresse er hos kassereren.


2. Formål.


Foreningens formål er at drive og opretholde Albæk Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art.


Foreningen understøtter  samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem dennes landsforening.


3. Medlemmer.


Enhver husstand i Randers kommune kan optages som medlem. Medlemsskabet er personligt på navn. Medlemmer  er de, som efter denne vedtægter i besiddelse afgyldigt medlemsbevis (betalt årskontingent), eller  interessentskabsbeviser under tidligere vedtægter. Disse beviser er i enhver henseende  ligestillede indenfor denne vedtægts rammer uanset ordlyden på tidligere  udstedte beviser. Udstedte tidligere beviser skal derfor ikke ombyttes til nye medlemsbeviser ved vedtagelsen af denne vedtægt.


En generalforsamling kan beslutte, at  medlemmerne skal betale et årskontingent, og betaling heraf vil herefter være gyldigt medlemsbevis og en betingelse for fortsat medlemskab.


4. Generalforsamlinger.


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling  afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i lokale blade og/eller pr. brev eller mail til medlemmerne og/eller ved opslag ved huset. Forslag fra medlemmer til behandling  indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før.


Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende:


                             1. Valg af dirigent.


                             2. Bestyrelsens beretning.


                             3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.


                             4. Indkomne forslag.


                             5. Orientering om bestyrelsens budget.


                             6. Fastsættelse af  kontingent.


                             7. Valg af:


                               a. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige år 4, og i ulige år 3.


                               b. 1 første- og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 år.


                               c. 2 revisorer for 1 år.


                               d. 1 revisorsuppleant for  1 år.


                             8. Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes.


Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlings beslutninger. Dirigenten udpeger evt. stemmetællere. Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindeligt flertal af deafgivne stemmer.


Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal. Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemmer ugyldigt eller blankt medtælles det ikke i antallet af opgivne stemmer.


Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettiges håndsrækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem afgive 1 stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem, overvære generalforsamlingen uden stemmeret.


Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af  medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort formedlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.


5. Bestyrelsen.


Inden for rammerne


     a) af den gældende retstilstand


     b) af disse vedtægter og


     c) af generalforsamlingernes beslutninger


har bestyrelsen myndighed til at lede foreningen. Bestyrelsen udpeger hvem, somforestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter,og den påser, at udlejningen sker inden for de rammer, som angivet for forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværks-truende, i strid med brandværnsregler og husets formål.


6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering.


Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Kassereren skal ikke nødvendigvis være medlem af bestyrelsen, men kan udpeges af denne. Bestyrelsen vælges for 2 år og afgår skiftevisi lige eller ulige år. Bestyrelsen udpeger af sin midte formand og evt. kasserer, som ikke kan være samme person, og fordeler andre opgaver imellem sig. Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor, og når mindst en mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusiv indkaldte stedfortrædende suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for.


Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.


7. Økonomi, regnskab og revision.


Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. På generalforsamlingen vælges for 1 år 2 revisorer til at revidere regnskabet og 1 revisorsuppleant til at indtræde i en revisors fravær. Af evt. overskud sker henlæggelser til vedligeholdelse og lignende angivne formål, bestemt af bestyrelsen og meddelt generalforsamlingen. Foreningens likvide midler skal være anbragt i et pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Beløb indbetalt for medlems- eller interessentskabsbeviser er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.


8. Tegning.


Foreningen tegnes i den daglige økonomi af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Pantsætning optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlings-godkendelse.


9. Hæftelse.


Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.


10. Medlemskab, rettigheder og pligter.


Bestyrelsen fører en protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse og om muligt indmeldelsesdato. Ved andresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indføres i medlems-protokollen Mortifikation sker ved dødsfald, ved mere end 1 års kontingentrestance eller ved udmeldelse. Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden forud for et nyt år og med virkning for dette. Ved medlemmers leje af forsamlingshuset kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen og forelagt for en generalforsamling. En evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor.


11. Vedtægtsændringer.


En generalforsamling kan behandle forslag til ændring af vedtægten, hvis medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud pr. brev med forslagene vedlagt. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et forslag udsendes til sammenligning den hidtidige vedtægt. Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen med alminde-ligt flertal af summen af afgivne ja- og nejstemmer.


12. Foreningens opløsning.


Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed forat drive Albæk forsamlingshus

& Borgerforening, indkaldes til en generalforsamling pr. brev med nærmere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at få valgt anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja- og nejstemmer.


13. Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning.


Ved en opløsning, som ikke afsluttes med fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller  ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.


14. Ikrafttrædelse.


Denne vedtægt træder i kraft straks i stedet for den hidtidige vedtægt af 4. februar 2014. Med denne ny vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, som hindrer fortsat forsamlingshusdrift som interessentskab, andelsselskab eller AMBA-selskab, indtræder Foreningen Albæk Forsamlingshus & Borgerforening i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet det identiske selskab Albæk Forsamlingshus & Borgerforening

, herunder ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets hidtidige forpligtelser og gæld.


 


Vedtaget på ordinær generalforsamling den 23.01.2020